Velkommen til Vendsyssel - Gildet

Vedtægter

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen

d. 28. april 1992,  d. 14. april 2009 og 16. april 2019

§ 1

FORMÅL : "Vendsyssel-Gildets" formål er at fremme interessen for og kendskabet til dialekterne i Vendsyssel, blandt andet ved afholdelse af møder, arrangementer og udgivelse af dialekt-publikationer.

§ 2

MEDLEMSSKAB : Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis mindst 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.

§ 3

KONTINGENT : Kontingentet fastsættes hver år på generalforsamlingen. Kontingentet betales ved indmeldelsen. Udmeldelse skal ske til kassereren senest 1. september. Videnskabelige selskaber og erhvervsvirksomheder m.v. kan på nærmere af bestyrelsen fastsatte betingelser optages som årsmedlemmer.

§ 4

ÆRESMEDLEM : Æresmedlemmer udnævnes normalt af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Dog kan en enig bestyrelse i særlige tilfælde uden forelæggelse for generalforsamlingen udnævne et mangeårigt medlem til æresmedlem, når den pågældende ved sit virke og gøremål har udført et særligt påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen.

Æresmedlemmer er kontingentfrie. En af bestyrelsen foretaget udnævnelse af æresmedlem meddeles ved førstkommende generalforsamling.

§ 5

BESTYRELSE : Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år af gangen. Ved første ordinære generalforsamling afgår dog 2 medlemmer efter lodtrækning, næste år 2 af de resterende 5 efter lodtrækning og tredje år de sidste 3. På den ordinære generalforsamling vælges en første og anden supleant. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og fastsættet selv sin dagsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i hans /  hendes fravær den fungerende formands - stemme udslaget.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§ 6

REGNSKAB OG REVISION : Foreningens regnskab og virkeår løber fra den 1. januar til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

§ 7

FORMUE : Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 8

GENERALFORSAMLING :  Den årlige generalforsamling afholdes i tidsrummet 1. april til 31. maj. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes ved angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten i foreningens medlemsblad eller i en af foreningen udsendt meddelelse, herunder elektronisk til medlemmerne med mindst 14 dages varsel for en ordinær generalforsamling og 8 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

§ 9

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af loven fastsatte grænser.

§ 10

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne virkeår. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Eventuelle indkomne forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der foretages valg til bestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant - jfr. § 5. Afstemning sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt ændringsforslag til disse. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflertal - jfr. § 11 og § 12.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i en måned.

Der tilkommer hvert medlem en stemme. De i § 3 stk. 4 nævnte videnskabelige selskaber og erhvervsvirksomheder m.v. har kun én stemme.

§ 11

LOVÆNDRINGER : Til ændringer af foreningens love samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3  majoritet af de afgivne stemmer - jfr. dog § 4.

§ 12

OPLØSNING : Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamlingen, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Ved foreningens opløsning disponerer generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, over foreningens eventuelle midler. Midlerne kan aldrig tilfalde det enkelte medlemmer personligt
 

Godkendt på generalforsamlingen den 20. april 1983.

Ændringer af  §§ 3 og 4 enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 1992

---

Ændring af § 8 enstemmigt vedtagetpå generalforsamlingen 14. april 2009

--- 

Ændring af § 12 enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen 16. april 2019

---

Ændring af § 5 enstemmigt vedtagetpå generalforsamlingen  17. april 2024

---

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk