Velkommen til Vendsyssel - Gildet

Årsfest-Sang 2021

Mel.:”Vi ka´ ikke få armene ned”

1.

To o´r er no goen sien sidst vi hålt fest,

men no ka vi sånkes ijan.

Corona er int invitere som gæst,

for no er hon næsten jæmt hen,

så vi ka mæ knyw å mæ gaffel,

ijan se´ å nyj orets taffel!

Så wi ka slæt int få armene ni´er,

wi ka slæt int få armene ni´er,

nær mæ tinker på ålt det, de ska bruges te,

så ka det da slæt, slæt int blyw bi´er!

2

Det bløw int så månne besøg vi ku ta,
men der bløw da låppe en småel,

å det, som vi mångelt, ma vi sij å ha,

så det vil vi prøev på å håel.

Caféen dæj væjjer tebaeg,

å ”Vildmark” ska vi åsse sma´eg!

Så wi ka slæt int få armene ni´er,

- - - - -

3

Te vildmossi nå´j vi ilyvvalle hen,

vi så både høvmues å laew,

å så var der jeij, der tu mæ os såmæn,

å haj var no slæt int så kaw.

Men Elgen ma vi ha te gu´e,

vi så kun å ustoppe hu´e.

Så wi ka slæt int få armene ni´er,

- - - - -

4

I ´Try der hwæn ”Gildet” i sin tij bløw føj,

vi var på museums-visit,

å så fæk vi kaffe, å så fæk vi brøj

å skoelt i en Egns-akkevit,

å der var i violinspiller,

som ku ji humøre lidt kriller!

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

- - - - -

 

5

Vås orstur dej jik akkuråt som det skul,

te Thy å te Herning på hi´en,

å vi so´ no brunt, det var sånt en slaws kul,

jo, der sket skam no´ hile tij´n.

I Grønhøw vi bløw præsentere,

for haem Morten Korck, som vi tjeer.

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

- - - - -

6

På Guldager hi´e der sto´r no å hus

hwæen mæ ka fortæel møj om ku´en,

for Ussing der er det det hielt stuer sus,

om åel slavs, mæ ka ha på lu´en,

for byg, rug å hve´e å haver,

er kun fo´, å dæem mæ no laver.

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

- - - - -

7

Te Gustjenest var vi skam sånke i Vro,

å hø´t så fornøwlæ i præst.

Haj preeke på språgæ, som vi ka forsto, -

hans snak det var slet int så væst.

Vi sånkes så i sognegårí

te kaffe å sang å histor´i

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

- - - - -

8

Skønt or´e det var mæ forhindringer, så

tror wi på det næst blyvver bier,

så wi er da klår te ijen å klø på,

å håeb på no lidt ajlens tijer,

å håb, det er noe, wi ka stoel på,

det ka wi ihwatifald skoel på!

:Så wi ska slæt int ha armene ni´er,

wi ska slæt int ha armene ni´er,

nær wi tinker på ålt det,

de ka bruges te,

så ka der da kun blyew bi´er tier!:

 

 

Vendsyssel-Gildet - webmaster: eigjen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk