Velkommen til Vendsyssel - Gildet

April 2022
Referat af generalforsamlingen i Saltum Sognegård
tirsdag den 21. april 2022

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg:
a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
på valg er: Eigil Jensen Jørn Bergmann Larsen
b) Valg af 1. og 2. suppleant.
På valg er: Sven-Erik Nielsen
c) Valg af 2 revisorer.
På valg er: Alfred Viggo Christensen, Hjørring Ove Larsen
d) Valg af revisorsuppleant
7. Eventuelt

Ole Nørgaard bød velkommen til de 42 medlemmer, som var mødt op.
Ad 1. Niels Ole Volhøj blev valgt som dirigent.
Han konkluderede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Der blev valgt 2 stemmetællere.
Dirigenten gav derefter ordet til Ole Nørgaard.
Ad 2. Ole Nørgaard indledte sin beretning med at sige, at det har været en besværlig tid at drive foreningsarbejde på efter udbruddet af Corona i starten af 2020.
Vi har i bestyrelsen haft en del arbejde med at arrangere forskellige arrangementer både i 2020 og 2021 - for derefter at aflyse igen på grund af restriktioner.
Beretningen bliver derfor noget anderledes i år, da generalforsamlingen både i 2020 og 2021 blev aflyst.
Jeg nævner kun dearrangementer, som blev gennemført i 2020 og 2021.
19. januar 2020 var der Cafe-eftermiddag i Kulturcafeen i Hjørring, hvor der var fællessang med Jutta Engbjerg ved klaveret, og med indslag af Marie Dahl’s harmonika-trio.
3. marts 2020 var vi i Østervrå-hallen, hvor tidligere politiassistent Finn Larsen fortalte om sin tid som landbetjent på Grønland. Det var så det sidste arrangement i lang tid, da forsamlingsforbuddet trådte i kraft den 9. marts.
Straks i det nye år 2020 måtte vi tage afsked med 3 af vore aktive medlemmer.
24. januar døde vor revisor Verner Knudsen, Jerslev. - 26. januar døde vor tidligere formand og æresmedlem Kristian Jensen, Hjallerup. -  12. marts døde vor tidligere næstformand Kurt Welander, Sæby.
Hen over sommeren blev det muligt at mødes igen, og vi besluttede at gennemføre arrangementet på Dorf Møllegård den 15. september. Her blev vi rundvist i alle bygninger inclusiv den gamle vandmølle. Mødet sluttede med kaffe og jødekager, men det var nu underligt, at vi ikke måtte synge – efterveerne efter Corona.
3 dage senere drog vi på vor årlige udflugt. Efter kaffe og rundstykke kørte vi videre til Moosgård Museum, ferskvandscentret i Silkeborg og derfra videre til vort hotel i Haderslev. Efter middagen fik vi besøg af Æ’Sønnejysk forening. Vi havde en dejlig aften med skiftende indslag fra vore 2 dialekter. Dagen efter besøgte vi et kvægbrug i Visby ved Bredebro. Her blev der serveret Tønder-pølser til frokost, samtidig med at vi kunne få svar på spørgsmål om kvægdrift. Herfra drog vi videre til Mandø, hvor vi blev vist rundt af Jens Nielsen, som var en rigtig god fortæller. Han er selv en af de 35 familier, der stadig bor på Mandø. Søndag morgen forlod vi hotellet i Haderslev og kørte mod Blåvand til Tirpitz Bunkermuseum. Til slut besøgte vi Økolariet i Vejle. Inden hjemturen fik vi aftensmad i Hedensted Sognegård. 3 meget gode dage tilsmilet af godt vejr. De opståede Corona restriktioner tog vi med godt humør.
Årets sidste arrangement var gudstjeneste på vendelbomål i Løkken Kirke. Det efterfølgende sociale samvær blev vi nødt til at aflyse.
Endelig – endelig måtte vi igen gennemføre et arrangement.
Den 11. maj 2021 gik turen til Lille Vildmose – Elgenes Land. Det var en meget spændende bus-tur, og vi var heldige med gode rundvisere.
Det næste arrangement den 2. juni blev også gennemført, det var besøget hos Egnssamlingen for Østvendsyssel. Vi var dog kun 22 deltagere, men os der kom fik en god oplevelse.
3-dages turen til Vestjylland den 27. - 28. og 29. august blev også gennemført. Vejret var ikke rigtig med os fra starten, så rundstykkerne måtte vi indtage i bussen. Stormen var kraftig, men det blev da til en vandretur til Sneglehuset i Thyborøn. Derefter indlogering på Hotel Eyde, Herning. Næste dag besøgte vi Søby Brunkulslejre, hvor en dygtig guide fortalte meget levende om arbejdernes dagligdag. Vi var også på rundtur i Herning, hvor vi så noget af det de 2 brødre Damgaard havde udrettet i Herning. Mads Eg med tæpper og Aage med Angli skjorter og Herefort Beefstowe.
Den 8. september besøgte vi ”Kornets Hus”. Der var 56, som havde taget imod tilbuddet. Jørn Ussing Larsen fortalte om ideen med huset.
Årets gudstjeneste på vendelbomål blev afholdt den 14. oktober i Vrå Kirke, hvor pastor emeritus Niels Clemmensen tidligere Børglum prædikede. Efterfølgende var der socialt samvær i Vrå Sognegård.
Årsfesten på Hallund Kro var vellykket med mad og god stemning. Poul Erik Jensen spillede, og der var også underholdning efter middagen af Lars Jacobsen. Festen sluttede kl. 23.00.
Sidste arrangement i 2021 var ”Syng julen ind” den 30. november i Tårs nye Multihal, hvor Jutta Engbjerg spillede til julesalmer og julesange afvekslende med julehistorier og fortællinger. I pausen blev der serveret gløgg og æbleskiver.
Vi har ikke haft den store bevågenhed fra pressen, som sikkert skyldes de mange Coronarestriktioner. Dog en tak til den skrivende presse, som altid tager venligt imod, når vi har noget på sinde. Vi har måske heller ikke været så gode til at informere. Den lokale redaktør i Brønderslev er savnet.
Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til jer kære bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres trofasthed og tak fordi I altid er positive. Til allersidst en stor tak til jer, kære medlemmer, som møder talstærkt op, når det er muligt.
Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Kassereren omdelte årsregnskab for 2019, 2020 og 2021, men gennemgik kun regnskabet for 2021. Dette udviste et lille underskud på 6.118,- kr. I øjeblikket er der 524 medlemmer. Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4. Ingen kontingentforhøjelse. Det er 100,- kr. for enlige og 160,- kr. for par.

Ad 5. Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Eigil Jensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Sven-Erik Nielsen valgt til bestyrelsen. Jørn Bergmann Larsen blev genvalgt.
Som 1. suppleant blev Eigil Jensen valgt, og som 2. suppleant blev Poul Jensen, Brønderslev valgt.
Begge revisorer blev genvalgt. Som ny revisorsuppleant blev Solveig Toft valgt. Der blev ikke brug for stemmetællere.

Ad 7. Intet under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til Ole Nørgaard. Han takkede dirigenten for veludført arbejde. Ole Nørgaard mindede om, at næste arrangement er lørdag den 7. maj til Tingbæk Kalkminer. Niels Ole Volhøj Ingrid Eriksson Dirigent Referent Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe, boller og roulade.

Efter kaffen underholdt Kaj Bertelsen, Kielgasterne på harmonika og guitar med fortællinger på vendelbomål og fællessang fra medbragte sanghefter. Det var en festlig afslutning på en god generalforsamling.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk